Официални правила на играта ‘‘Разкажи ни за твоя герой ‘‘

Официални правила на играта ‘‘Разкажи ни за твоя герой ‘‘

Официални правила на играта

‘‘Разкажи ни за твоя герой ‘‘

 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА:

 1. Организатор на Играта ‘‘Разкажи ни за твоя герой‘‘ е „Девин“ ЕАД, с централен офис в град София, ул. „Тинтява“ 13 Б, вх. А, ет. 5, наричан по-долу „Организатор“ или „Девин“.

 

 1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”). С включването в настоящата Игра се приема от Организатора, че участникът е запознат с настоящите Официални правила и се е съгласил да ги спазва.

 

 1. Тъй като участието в Играта е доброволно, включването на участник в настоящата Игра се приема за съгласие от негова страна да предостави доброволно личните си данни (три имена, ЕГН, телефон и адрес) за целите, свързани с провеждането на Играта, обявяване на печелившите и разпространение на наградите. За повече информация относно нашата Политика за защита на личните данни: http://devinmineralna.bg/privacy-policy/

 

 1. Основно условие на Играта е, че след приключване на Играта печелившите истории ще бъдат публикувани от Организатора на страниците на edna.bg и https://izvorna.bg/devin-izvorna/. В този смисъл като участва в настоящата Игра и публикува своята история на https://www.facebook.com/DevinWater/  участникът се съгласява Организаторът да публикува историята му на страниците на www.edna.bg  и https://izvorna.bg/devin-izvorna/ без заплащане на възнаграждение от страна на Организатора.

 

 1. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им.

 

 1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

 

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда на фен страницата на Организатора DEVIN Изворна във Facebook на адрес:

https://www.facebook.com/DevinWater/.

 

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Продължителността на Играта е от 00.00ч във вторник 23.03.2021 г. до 24.00ч. във вторник 13.04.2021.

 

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ

 

 1. В Играта могат да участват всички физически лица с местоживеене Република България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на “Девин“ ЕАД и членове на техните семейства (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

 

 1. Участието в играта се приема за декларация от участниците, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

 

 1. Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие.

 

 1. С участието си в Играта и споделянето /публикуването/ на историите като коментари във Facebook се счита, че участниците са се съгласили с настоящите Официални условия и дават право на Организатора да публикува историите им на страниците на edna.bg и https://izvorna.bg/devin-izvorna/ без за това да се дължи възнаграждение от страна на Организатора.

 

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 

 1. Всеки желаещ може да участва в Играта като посети страницата на DEVIN Изворна в социалната мрежа Facebook на адрес: https://www.facebook.com/DevinWater/, където да се запознае с настоящите Официални правила, които са споделени на линк или са качени на лесно за намиране място в социалната мрежа.

 

 1. За да вземе участие в Играта всеки потребител трябва да посочи своя герой, да разкаже за него и да сподели история си в коментар под публикацията на играта във Facebook. Истории, изпратени като лично съобщение на страницата на DEVIN Изворна в социалната мрежа Facebook, няма да участват в класирането. След края на Играта предварително определено от Организатора жури от трима човека ще избере трите най-вдъхновяващите истории, които ще бъдат публикувани под формата на текст на страниците на edna.bg и https://izvorna.bg/devin-izvorna/.  Освен публикациите, тримата победители ще спечелят и по три стека изворна вода “Devin“ от 1.5l или 27 литра на участник.
 2. Трима участници, избрани на случаен принцип, ще получат по два стека Devin Изворна от 1,5l. или общо 18 литра на участник.
 3. Критерии за оценяване на историите и насоки за успешно участие :

За своите публикации, имайте предвид следните насоки:

 • В историята на участника трябва да присъства трето  лице (близък, роднина, приятел), което той би нарекъл свой герой.

4.2. Участникът трябва да посочи ясна причина защо за него това трето лице е герой.

4.4. По-подробно и в детайл разписаните истории имат предимство пред останалите.
4.3. Не е позволено използването на нецензурни и обидни думи.

 

 1. След като най-вдъхновяващите истории бъдат избрани от журито, ще бъдат направени интервюта с победителите и техните герои, които ще бъдат качени на страниците на www.edna.bg и https://izvorna.bg/devin-izvorna/.

 

 1. Важни периоди и дати в Играта:
  • Играта се провежда от 03.2021. до 13.04.2021. включително.
  • Победителите ще бъдат обявени на 20.04.2021г. в страницата на DEVIN Изворна в социалната мрежа Facebook.
  • Избраните истории ще бъдат споделени като интервю или текст на уебсайта на Devin Изворна https://izvorna.bg/devin-izvorna/ до 05.2021г.

 

РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ

 1. Наградите в Играта са:
 2. Споделяне на трите най-вдъхновяващи истории на тримата избрани победители под формата на текст или интервю на страниците на www.edna.bg и https://izvorna.bg/devin-izvorna/.
 3. Тримата участници с най-вдъхновяващи истории ще получат по три стека Devin Изворна от 1,5l. или общо 27 литра на участник.
 4. Трима от участниците, избрани на случаен принцип ще получат по 2 стека Devin Изворна от 1,5l. или общо 18 литра на участник.

 

 1. Жури, което ще оценяване на историите

–  Кремена Станилова – психотелесен психотерапевт

–  Рени Ананиева – бранд мениджър от страна на Организатор

–  Драгомир Гюров – Експерт Комуникации от страна на Организатора

 

 1. Определяне на победителите

3.1. Тримата участници с най-вдъхновяващи истории, както и трима участници, избрани на случаен принцип ще бъдат обявени на 20.04.2021г. Първите трима ще бъдат определени с помощта на жури, а тези на случаен принцип – чрез томбола, която ще се състои след края на играта.

3.2. Участниците, които спечелят това историите им да бъдат споделени под формата на интервю или публикувани на страниците на www.edna.bg  и https://izvorna.bg/devin-izvorna/, трябва след обявяването им да пишат лично съобщение на Facebook страницата на DEVIN Изворна,  за да бъдат уточнени всички детайли по изпълняване на поетите ангажименти от двете страни, а именно – вземане на интервю и публикуването му в посочените по-горе медии.

3.3. Участниците, които спечелят по 2 стека Devin Изворна, трябва да потърсят наградата си в срок от 3 работни дни след обявяването им, като изпратят на лично съобщение на Facebook страницата на DEVIN Изворна необходимите данни – три имена, ЕГН, телефон и адрес за доставка. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди.

3.4. Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Организатора до 30 дни от датата на посочване на актуален адрес от страна на печелившия.

 

РАЗДЕЛ VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Печелившите от играта ще бъде обявени на Facebook страницата на DEVIN Изворна: https://www.facebook.com/DevinWater/ на 20.04.2021г.
 2. След обявяване на тримата победители с най-вдъхновяващи истории, определени чрез жури, те трябва да се свържат с Организатора и да потърсят своята награда. Организаторът от своя страна има ангажимент да изясни всички подробности по получаването на нематериалната и материалните награди.
 3. Тримата участници, които се определят на случаен принцип ще бъдат изтеглени чрез томбола два дни преди обявяването на всички победители. В томболата ще бъдат изтеглени и резерви, в случай, че някой от спечелилите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.
 4. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди.
 5. За да получи наградата си, печелившият с вдъхновяваща история се съгласява в рамките на 1 работен ден да върне отговор като в лично съобщение до Организатора във Facebook страницата на DEVIN Изворна като повторно заяви, че е съгласен историята му да бъде споделена в публичното пространство безвъзмездно, както и да предостави следните данни: три имена; ЕГН, телефон за връзка и точен адрес за получаване на наградата. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 3 дни след уведомяването му относно всички обстоятелства, изброени по-горе, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш. Ако Организаторът получи обратна връзка от победителя 3 дни след уведомяването му относно всички обстоятелства, изброени по-горе, то Организаторът му изпраща наградата, както и текст на писмена декларация-съгласие, че победителят е съгласен историята му да бъде споделена в публичното пространство от Организатора без заплащане на възнаграждение за това. Декларацията-съгласие се изпраща и връща по куриер.
 6. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
 7. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.
 8. Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка. В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешен и/или на непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.
 9. В случай на невъзможност от страна на Организатора, да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, същият си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.
 10. Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Организатора до 30 дни от датата на посочване на актуален адрес от страна на печелившия.

 

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 2. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – грешни имена или несъществуващ/деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ телефон или адрес за получаване на наградата.
 3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 4. Организаторът не носи отговорност за забава на доставката, промени в наградата, щети или невъзможност за използването й, настъпили след момента на предаването й на куриер, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора. Същият не носи отговорност при прекратяване на Играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

 

РАЗДЕЛ IX. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

 

РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на стената на страницата си във Facebook, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на настоящите Официални правила или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

 

РАЗДЕЛ XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. При възникване на спорове между Организатора и участниците, те се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

 

РАЗДЕЛ XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Играта от страна на участника.

2Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Играта, няма да бъдат счетени като участие.

Продуктите на Девин
Девин ЕАД постигна 100% въглеродна неутралност
февруари 4, 2021
Devin Mineral & Vitamins
„Девин“ ЕАД представя ново поколение хидратация на пазара в България
април 19, 2021